sunshine
 73768656 Tenbyschool 5925999877 Daea0b8882 Download Logo Y Criw Nid Fi Pawb 2017 2017 (1) Lawnsiad Siarter Iaith 1 Pawb 2 Seren 2Il Sir Cymorth Cyntaf Lluniau Pelrwyd Yr Urdd 2017 Tim Gala Nofio Merched Bl3 Plus 4 Trawsgwlad

Croeso i Ysgol Hafan y Môr

Pembrokeshire County Council Childcare arrangements 26.3.2020

Pembrokeshire County Council is introducing a Childcare hub-based model for critical workers and the families of vulnerable learners.

 

The move follows the UK Government’s restrictions placed on movement this week and the need for greater social distancing measures.

 

From 30 March 2020, Childcare will only be available to eligible critical workers and at specific locations within the county.

 

Places must be booked online – and children from vulnerable families will be contacted by a key worker and offered places.

 

Covid19childcarebookings@pembrokeshire.gov.uk Please do not use this email address for anything other than childcare bookings. Telephone number 01437776350.

 

Each setting will be open from 8:00am to 4:00pm until 20 April, after which time all settings will be open from 7:00am – 6:00pm. The online Childcare booking applications will be processed centrally on a weekly basis. 

 

There will be no option to turn up without a confirmed booking as most critical workers will know their shifts in advance.

 

The advice remains to stay at home wherever possible in order to maintain social distancing.  

 

Each setting will have a maximum number of places.

 

Children 3 -11 can attend the primary settings below:

 

Pembroke Dock:                                                  Templeton:                                                    
Monkton:                                                                 

Tenby VC:                                                               

Prendergast:                                                            

Milford Haven Community Primary meads site:          Gelliswick:                                                                

Glannau Gwaun:                                                      

Y Frenni:                                                                                                          

 

Special Settings for pupils who currently attend those settings:

Portfield for Special Pupils

PLC

The demand for secondary places has been low and learners aged 11-14 can attend the settings below:

Secondaries:

HHVCS:                                                                    Greenhill:                                                       

For children 0-3 childcare is payable and operates from the following settings:

Happy Days Milford

Playdays Fishguard

Tiny Treasures at Tenby VC.

Golden Manor Pembroke

Jolly Jumpers Haverfordwest

ABC Haverfordwest

Withybush Hospital Day Nursery Haverfordwest.

 

 

Datganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg (23.3.2020)

 

Hoffwn ddiolch i rhieni am wrando ar y cyngor a chadw'r rhan fwyaf o blant gartref. Byddwn yn ddiolchgar bore fory os fyddech ond yn defnyddio ysgolion neu ofal plant fel dewis olaf.

 

Nid yw'r cyngor wedi newid o ganlyniad i'r penderfyniad heno i gyfyngu ymhellach ar symud, penderfyniad a gymrwyd gan ein Prif Weinidog, ynghyd ag arweinwyr eraill y DU, gyda’r nod o arafu lledaeniad coronafeirws.

 

Dylai plant fod gartref lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd angen o hyd i weithwyr critigol gael trefniadau gofal diogel ar gyfer eu plant. Mae ein hysgolion a'n lleoliadau gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr critigol a'r plant sydd fwyaf agored i niwed.

 

Dylai'r rhai sy'n ymwneud â'r trefniadau presennol barhau i ofalu am blant. Diolch yn fawr i'n gweithwyr addysgu a gofal plant anhygoel am eu hymrwymiad yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol.

 

Bydd y sefyllfa hon yn parhau am y tymor byr ond byddwn yn adolygu gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, awdurdodau lleol a'n hundebau athrawon.

 

---------------------------------------------------------------------

Ysgol Hafan y Môr yw'r ysgol Gymraeg gyntaf yn yr ardal ac fe'i hagorwyd ym mis Medi 2016. Mae'r ysgol yn cynnwys chwe dosbarth llawn amser oed cymysg ar hyn o bryd.  Capasiti’r ysgol yw 210 o ddisgyblion llawn amser a 60 o ddisgyblion rhan-amser yn y dosbarth Meithrin. Derbynnir disgyblion i'r ysgol y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Mae niferoedd y disgyblion wedi cynyddu'n sylweddol ers agor yr ysgol ac rydym yn parhau i dyfu.

Yn ogystal â'r ysgol, mae gennym Gylch Meithrin ar y safle, sydd ar agor yn ddyddiol ar gyfer plant 2 oed.  Mae Cylch Ti a Fi ar gael hefyd sy'n rhedeg ar fore Mercher, prynhawn Iau a bore Gwener. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau cyn-oed ysgol drwy'r ysgol.

Datganiad o Genhadaeth

(Ffocws ar heddiw)

 

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol magu hyder ac i ddatblygu eu llawn botensial.

 

Datganiad o Genhadaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

 

Yn Ysgol Hafan y Môr, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus, diogel a symbylus sydd yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu ddisgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol Gymraeg cariadus, digidol a chefnogol.

 

 

Amcanion Cyffredinol

 I sicrhau bod ein dysgwyr yn uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I gynnig addysg Gymraeg fydd yn galluogi pob plentyn i gyrraedd hyfedredd cyfartal yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn diwedd CA2;

I sicrhau bod pawb yn gweithio at alluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial yn y Sgiliau Sylfaenol, sef Llythrennedd, Rhifedd, TGCh a sgiliau meddwl;

I alluogi pob unigolyn i ddod yn hyderus ac yn annibynnol yn ei ddysgu;

I annog y plant i ddangos ystyriaeth a pharch tuag at eiddo ac at eraill;

I annog y plant i ddangos balchder yn eu gwaith a'u hymddygiad ac i geisio am ragoriaeth yn ôl eu dawn ac aeddfedrwydd;

I ddatblygu'r Gymraeg fel iaith gyfrwng (yn addysgol ac yn gymdeithasol);

I alluogi pob plentyn i ddatblygu ei hunaniaeth ddiwylliannol ei hun ac ar yr un pryd hyrwyddo ei ddealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a'u parchu;

I gael awyrgylch agored glòs sy'n cynnwys rhieni, y gymuned a'n holl randdeiliaid.

 

 

Presenoldeb Wythnosol:

 (wythnos yn gorffen:8.11.19)

 

95.22%

 

*Presenoldeb ysgol gyfan: 94.82%

 

*PRESENOLDEB Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2018/19: 

95.85%*

Newyddion ffantastig - Uwchben targed yr ysgol o 95.1% -

diolch am eich cydweithrediad.

 

*Presenoldeb Tymor yr Haf 2019: 95.4%

*Presenoldeb Tymor Gwanwyn 2019: 96.25%

*Presenoldeb Tymor yr Hydref 2018: 95.2%

 

Targed Presenoldeb: 95.2% (2019-20)

 

Bwletin Wythnosol